Списък на съкращенията, използвани в банковите преводи

IBAN Международен номер на банкова сметка
Международният номер на банкова сметка е уникален идентификатор, който помага на банките да обработват плащанията между физически лица автоматично.IBAN съдържа цялата необходима информация за собственика на банкова сметка като номер на сметка, информация за банката и банковия клон и код на държавата. Въпреки че за страните от SEPA не е установена еднаква дължина, IBAN не може да надвишава 34 знака. Повечето страни обаче имат различни фиксирани дължини. Нашият валидатор автоматично открива държавата и фиксираната за нея дължината на IBAN, за да осигури точна валидация.
BBAN Основен номер на банкова сметка
BBAN е съкращение от Basic Bank Account Number(основен номер на банкова сметка).Той представлява номер на банкова сметка, специфична за всяка страна. BBAN е последната част от IBAN, необходима за международни парични преводи. Всяка страна има специфичен BBAN формат и дължина в зависимост от собствените си стандарти. Понастоящем няма общ или друг стандарт за уеднаквяване на BBAN. Затова се появи IBAN, с който да се подпомогне стандартизирането на международните банкови преводи.
BIC Банков идентификационен код
Банковият идентификационен код (BIC) е международен код, който банките използват за финансови транзакции. Всяка банка има свой BIC. По този начин европейските и международните платежни нареждания автоматично пристигат в правилната банка и клон. Банковият идентификационен код се нарича още SWIFT адрес или SWIFT код. BIC може да е с дължина от 8 или 11 символа, в зависимост от това дали предоставя информация за клона.
SEPA Единна зона за плащания в евро
Тази уникална зона за плащане в евро създава интегриран европейски пазар за платежни инструменти. Целта на SEPA е да гарантира, че плащанията в рамките на Европа се осъществяват толкова просто и ефективно, колкото тези в рамките на една държава.
ECB Европейска централна банка
Европейската централна банка е централният банков обект в еврозоната. Отговорна е за валутата евро в Европейския съюз.Основната задача на ЕЦБ се състои в поддържането на покупателната способност на еврото и следователно стабилността на цените в еврозоната. Еврозоната включва 17-те страни от Европейския съюз, които са използвали еврото от 1999 г. насам.
SWIFT Общност за глобална междубанкова финансова телекомуникация
виж BIC
SCT SEPA кредитен превод
SEPA кредитният превод е въведен от Европейския съвет за плащания (вж. EPC) в началото на 2008 г. Тя се определя още като схема за плащане или набор от правила за прехвърляне на средства между банки в ЕС. SCT (наричан „european transfer“ в Белгия) цели да замени пълната гама от местните евро-платежни системи в Европа, както вътрешни, така и трансгранични.
SDD SEPA директен дебит
Директният дебит на SEPA (наречен "European direct debit" в Белгия) е платежен протокол, който определя набор от правила за конкретни плащания между банките в еврозоната. В основата на SDD, подобно на всяка друга схема за директен дебит, лежи следната концепция: „Искам пари от някой друг, и с неговото предварително одобрение сам си ги вписвам“. Платецът и фактуриращият трябва да имат сметка при доставчика на платежни услуги (PSP), намиращ се в рамките на SEPA.
PSD Директива за платежните услуги
Директивата за платежните услуги е въведена през 2007 г. като набор от правни разпоредби, които имат за цел да дефинират платежните услуги и доставчиците на платежни услуги в Европейския съюз. Основната му цел е да улесни развитието на Единната зона за плащания в евро (SEPA), да регулира платежните институции, да осигури прозрачност на плащанията и да увеличи конкуренцията.
ACH Автоматизирана клирингова къщa
ACH е вид електронна мрежа за превод на средства, използвана в Съединените щати. Подобно на SWIFT в Европа, ACH осигурява междубанков клиринг на кредитни и дебитни преводи. Електронната мрежа на ACH помага на банките и финансовите институции да обменят информация помежду си.
CSM Система за клиринг и сетълмент
Механизмът за клиринг и сетълмент е набор от правила, регулиращи процеса на осъществяване на търговията. Такива директиви установяват начина, по който парите и съобщенията се изпращат стандартизирано между доставчиците на платежни услуги.
PEACH Pan-European ACH
Общоевропейската автоматизираната клирингова къща(PE-ACH) е ACH, която е в състояние да уреди SEPA кредитни преводи и директни дебити в рамките на еврозоната. PEACH е съшо бизнес платформа за осигуряване на дребни евро платежни инструменти и основни свързани услуги, съставени от правила за управление и практики на плащане, поддържани от необходимата/необходимите техническа(и) платформа(и).
EBA Евробанкова асоциация
Основанa в Париж през 1985 г. от 18 търговски банки и Европейската инвестиционна банка, ЕБA е индустриален форум за европейските платежни институции с над 200 членуващи банки и организации. Евробанковата асоциация е един от основните участници в създаването и развитието на SEPA.
EPC Европейски платежен съвет
Tова е европейският банков орган за вземане на решения в областта на плащанията.Той координира всички дейности, които трябва да доведат до въвеждането на SEPA.
BACS Bankers’ Automated Clearing System
BACS е абревиатура на Bankers’ Automated Clearing System.Това е една от междубанковите трансферни услуги в Обединеното кралство и се използва за обработка на електронни транзакции и трансфери. Основно чрез системата BACS се обработват директни дебити и директни кредити. Директен дебит е нареждане от титуляр на сметка към неговата банка, което упълномощава дадена компания да тегли различни парични суми. Директните дебити се използват, за да се гарантира редовно, безопасно и ефективно извършване на плащанията. Те са сред най-често срещаните финансови транзакции в света. Директният кредит реално е противоположност на директния дебит и обикновено се използва за прехвърляне на заплатите в банковите сметки на служителите. Доскоро BACS беше водещата система за онлайн плащания и плащания, извършвани по телефона. Наскоро обаче беше изместена от системата Faster Payments.Причината за това е ефективността на Faster Payments, която се обработва почти мигновено. Това се случва по всяко време на деня, 365 дни в годината. BACS плащанията от друга страна изискват минимум 3 банкови дни за обработка. Някои сметки не позволяват използването на по-бързи плащания, поради което те все още разчитат на BACS.
CHAPS Clearing House Automated Payment System
Както може би се досещате, CHAPS също е абревиатура. Означава автоматизирана платежна система за клирингова къща, въпреки че тя рядко се споменава с пълното си име. CHAPS е още една система, използвана за обработка на плащания във Великобритания. Въпреки че всеки може да използва CHAPS, тя обикновено се използва в бизнеса при транзакции на големи парични суми. Използването на системите CHAPS обикновено води до такса от 25 - 30. CHAPS трансферът обикновено се прехвърля в рамките на един ден, често се използва преди всичко при покупка на имот, като адвокати използват системата, за да прехвърлят средства между банковите сметки на участващите страни. Използва се и в други случаи при трансфер на големи суми. Както бе споменато по-горе, CHAPS се използва за прехвърляне на средства между банки; с тази цел може се използва няколко пъти дневно. За да извършите плащане чрез CHAPS, обикновено трябва да посетите вашата банка с формуляр за самоличност, за да бъдете идентифицирани. Преди да направите CHAPS плащане, си струва да проверите лимита за по-бързите преводи на Вашата банка. Faster Payments транзакциите обикновено се използват за трансфери до 100 000, извършват се незабавно и безплатно. Това е особено приложимо за отделни потребители (и не толкова за фирми и организации).
FPS UK Faster Payments Service
Както бе споменато по-горе, услугата Faster Payments позволява на голям кръг от хора да извършва плащания, като средствата се обработват и прехвърлят почти незабавно. I Услугата се използва редовно за извършване на плащания като сметки, постоянни нареждания и онлайн трансфери.Системата е в експлоатация от 2008 г. насам.
C&CC UK Cheque and Credit Clearing
Както бе споменато по-горе, услугата Faster Payments позволява на широк кръг от хора да извършва плащания, като средствата се обработват и прехвърлят почти незабавно.Услугата се използва редовно за извършване на плащания като сметки, постоянни нареждания и онлайн трансфери.Системата е в експлоатация от 2008 г. насам.
EFT Електронен трансфер на средства
Показва начина, по който вашата компания може да получи директен депозит на банковата ви сметка чрез всички методи на плащане, идващи от Британската общност. След като се регистрирате парите идват директно при вас, при това по-бързо от всякога.ЕFT е бърз, безопасен и гарантира, че парите ви ще бъдат потвърдени и вписани във вашата банкова сметка по-бързо, отколкото ако трябва да чакате потвърждение по пощата, да депозирате чека си и да изчакате средствата ви да станат достъпни.
B2B Business to Busines
SCF SEPA Cards Framework
Картовата рамка на SEPA определя принципи и правила на високо равнище, които бивайки прилагни от банки, схеми и други заинтересовани страни, позволяват на клиентите в Европа да използват карти с общо предназначение за извършване на плащания и теглене на пари в брой, в евро и то в цялата зона на SEPA със същата лекота и удобство, както във вашата страната .
EFTA Европейска асоциация за свободна търговия
ECBS Европейски комитет за банкови стандарти